Vihreä siirtymä

laurel and michael evans
Vahvistetaan vastuullisen kaivostoiminnan kilpailuetua

Vastuullisuus on yhä suurempi kilpailuetu suomalaiselle kaivosteollisuudelle.
Tuotteiden jäljitettävyys ja koko hankintaketjun vastuullisuus ratkaisevat yhä use-
ammin asiakassuhteiden syntymisen.

Kaivosteollisuuden vastuullisuus on koko yhteiskunnalle kriittisen tärkeää, koska mo-
dernissa yhteiskunnassa kaivokset ovat lähes kaiken tuotannon alku. Tämä koskee
mitä suuremmassa määrin myös vihreää siirtymää, jonka toteuttamiseen tarvitaan
kaivosten tuottamia metalleja. Siksi kaivostoiminnan vastuullisuutta tulee vahvistaa
entisestään.

Suomessa toimiva kaivosteollisuus on hyvällä matkalla vastuullisuudessa. Ala on ot-
tanut käyttöön alan kansainvälisen vastuullisuusjärjestelmän ja raportoi sekä yhteis-
kuntavastuusta että kaivosten kehitysaskeleista. Vastuullisuusjärjestelmä on puolu-
eettoman tahon todentama. Suomessa on otettu käyttöön ensimmäisenä maail-
massa oma vastuullisuusjärjestelmä malminetsinnälle.

Vastuullisuus koostuu muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta,
kiertotalouden vahvistamisesta, energiatehokkuuden parantamisesta, hiilineutraaliu-
den edistämisestä sekä työturvallisuudesta.

Monilla osa-alueilla olemme maailman parhaiden joukossa. Alan yritykset, teknolo-
giatoimittajat ja tutkimuslaitokset tekevät merkittävää työtä uusien vastuullisten
ratkaisujen löytämiseksi. Sekä alan että yhteiskunnan etu on kuitenkin lisätä vauhtia
entisestään. Tämä tapahtuu parhaiten vahvistamalla alan osaamista ja suuntaamalla
kehitysvoimat oikeisiin kohtiin.

 

Kaivosteollisuus ry:n esitys seuraavalle vaalikaudelle

 • Suomi toimii aktiivisesti EU:n raaka-ainepolitiikan valmistelussa erityisesti jäljitettävyyden, kiertotalouden ja vastuullisten hankintaketjujen osalta.
   
 • Avataan päivitetyn mineraalistrategian suuntaviivojen perusteella 
  • Uusi ”Green Mining” hanke,
  • Hanke suunnataan sekä tutkimukseen että yrityskohtaisiin hankkeisiin
  • Hanke suunnataan koko mineraaliklusterin arvoketjuun (malminetsintä, kaivokset,  kaivosteknologia, jatkojalostus, palvelusegmentti)
  • Hankkeen rahoitus 50 miljoonaa euroa.