Malminetsintä edellyttää paljon lupia

luvat
Malminetsintä on monivaiheinen prosessi ja edellyttää monia lupia. Matkan varrella tieto mahdollisen löydöksen sijainnista tarkentuu asteittain.

Malminetsintä eroaa kaivostoiminnasta monelta osin. Malminetsintä pitää sisällään useita vaiheita, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä niin kaivoslain antamien oikeuksien, suoritettujen malminetsintätöiden, alueiden laajuuden ja toiminnan vaikutusten suhteen. Malminetsintä voidaan jakaa useampaan vaiheeseen mitkä linkittyvät toisiinsa tavoitteellisen päämäärän kautta, kaikki vaiheet tähtäävät taloudellisen esiintymän eli malmin löytymiseen.

Alkuvaiheen malminetsintä eli suunnittelu tai tunnustelu pitää sisällään aluetarkastelun ja jo kerätyn geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen aineiston läpikäynnin sekä alueen geologian ja malmipotentiaalin pohdinnan. Kaivoslaissa määritelty varaus antaa yhtiöille oikeuden harjoittaa mm. geologista kartoitusta. Varaus antaa yhtiöille myös etuoikeuden malminetsintäluvan hakuun ja sitä kautta siirtymisen varsinaiseen kohdentavaan tai kohteelliseen malminetsintätyöhön. 

Malminetsintäluvan myötä geologit pyrkivät jatkamaan malmipotentiaalin ja alueen geologian selvittämistä geologisen kartoituksen, geokemian, geofysiikan sekä eri näytteenoton keinoin. Kustannuksiltaan kallein ja kohdennetuin malminetsintämenetelmä on timanttikairaus, jolla pyritään saamaan fyysinen näyte maa-ja kallioperästä sekä varmuus malminetsinnän aikaisempien vaiheiden antamien tulosten odotuksista. Malminetsinnän viimeinen vaihe riippuu aikaisemmin suoritettujen töiden tuloksista. Toimija joko luopuu alueesta todeten alueen malmipotentiaalin puutteellisuuden tai riittämättömyyden tai jatkaa malminetsintää positiivisten tulosten varmistuttua.

Kaivos tarvitsee varausta pienemmän alueen

Malminetsinnän aikana tieto mahdollisesta esiintymästä tarkentuu koko ajan. Varausvaiheessa yhtiöllä on vielä tarkentumaton kuva esiintymästä, joten varaus tehdään laajalle alueelle.

Malminetsintälupaa haettaessa kuva on jo kohdentuneempi, joten etsintälupa koskee varausta pienempää aluetta.

Mikäli yhtiö hakee kaivoslupaa, on sillä jo tarkka kuva esiintymästä. Siksi myös kaivoslupa koskee pienempää aluetta kuin etsintälupa. 

 

Lisätietoa aiheesta

Tukes - Kaivostoiminta

Kaiva.fi - Malminetsintä

 

Lue lisää

Malminetsintä tuottaa arvokasta tietoa yhteiskunnalle

Suomen maa- ja kallioperästä on saatavissa korkealaatuista geologista, geokemiallista ja geofysikaalista mittaus- ja tutkimustietoa. Tämä aineisto on kerätty vuosikymmenten aikana ja tärkeässä roolissa ovat olleet Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) lisäksi yksityiset kaivos- ja malminetsintäyhtiöt (esim. Outokumpu ja Rautaruukki). Kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden panostuksena kerätty geologinen tieto palautuu valtiolle ja näin kaikkien yhteiseen käyttöön malminetsinnän tai kaivostoiminnan päättyessä ja yhtiöiden luopuessa tutkimusalueista tai parhaimmassa tapauksessa löydetyn malmiesiintymän hyödyntämisen päätyttyä.

Yhtiöillä on velvollisuus luovuttaa ja raportoida kerätty geologinen aineisto sekä edustava otos malminetsinnän aikana kairatuista kairasydämistä GTK:n tietokantoihin. Tätä tietomäärää voidaan hyödyntää yhteiskunnan maankäyttöön liittyvissä suunnitteluissa ja prosesseissa. Yhtiöt panostavat malminetsintään vuosittain miljoonia euroja ilman varmuutta sijoitetun pääoman tuottavuudesta. Malminetsintä tuottaa alueellista ja paikallista hyötyä uusien työpaikkojen, maa- ja metsänomistajien lupamaksuista saatujen tulojen ja erilaisten palvelujen hyödyntämisen kautta.  

Malminetsintä oikein suoritettuna on vastuullista toimintaa huomioiden niin lain määräämät velvollisuudet kuin sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat. Malminetsintä on yksi teollisuuden alan vastuullisimmista toimialoista mikä näkyy mm. sidoryhmä-, ympäristön monimuotoisuuden ja riskienhallinnan panostuksesta. Tämän päivän geologit omaavat asiantuntevuutta maa-ja kallioperän tutkimisen lisäksi sidosryhmätyöhön, ympäristöasioihin sekä riskienhallintaan.