Kaivosteollisuus ry:n vastuullisuussäännöt

Nämä vastuullisuussäännöt on hyväksytty Kaivosteollisuus ry:n kokouksessa 28.5.2020.

Kaivosteollisuuden tehtävä

Kaivosteollisuuden tehtävä on tuottaa yhteiskunnalle mineraaleja ja metalleja vastuullisella ja kestävällä tavalla. Jäsenyhtiöt tuottavat lisäksi vastuullisesti alan palveluja ja teknologiaa. Mineraalit ja metallit ovat välttämättömiä hyvin toimivassa nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja kiinteä osa kiertotaloutta.

Toiminnan vastuullisuus

Kaivosteollisuus ry:n jäsenyhtiöt edistävät kestävää kehitystä. Yhtiöt noudattavat omia toiminnan vastuullisuutta ja eettisyyttä koskevia menettelytapojaan ja -ohjeitaan.

Kaivosteollisuus ry on Kestävän kaivostoiminnan verkoston perustajajäsen. Yhdistys toimii kaikkien jäsentensä edustajana verkostossa.

Jäsenyhtiöt sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään tässä asiakirjassa kuvattuja periaatteita.

Erityisesti jäsenyhtiöt sitoutuvat Kestävän kaivostoiminnan verkoston julkaisemiin periaatteisiin.

Keskeiset asiat

Näitä vastuullisuussääntöjä tehtäessä jäsenyhtiöt ovat tunnistaneet seuraavat keskeisimmät asiat:

  • Jäsenyhtiöt noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita.
  • Kaivosteollisuus ry noudattaa hyvää hallintotapaa ja kehittää toimintaansa yleisesti hyväksyttyjen hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon yhdistyksen jäsenyhtiöiden, toimielinten, henkilöstön ja sidosryhmien tarpeet. 
  • Jäsenyhtiöissä noudatetaan työelämän pelisääntöjä ja kehitetään työyhteisön hyviä ja turvallisia toimintatapoja. 
  • Jäsenyhtiöt kehittävät toimintansa siten, että energian ja raaka-aineiden käyttöä tehostetaan ja veden kulutusta vähennetään sekä veden kierrätystä lisätään.
  • Jäsenyhtiöillä on erityinen vastuu suojella ympäristöä, sillä kaivostoimintaa muuttaa aina ympäristöään. Kaivostoiminta muuttaa pysyvästi maaperää, kallioperää ja maisemaa. Jäsenyhtiöt työskentelevät aktiivisesti suojellakseen ympäristöä ja ottavat huomioon ympäristönäkökohdat kaikissa päätöksissään.
  • Riskienhallinta on keskeinen osa suunnitelmallista toimintaamme. Jäsenyhtiöt hallitsevat turvallisuus- ja ympäristöriskinsä. Keskeytys- ja häiriötekijät, jotka voivat vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön, selvitetään ja kartoitetaan, jotta ne voidaan ehkäistä tai niiden vaikutus minimoida.
  • Jäsenyhtiöt tiedottavat toiminnastaan avoimesti ja totuudenmukaisesti henkilöstölleen, yleisölle, viranomaisille ja muille sidosryhmille. Kuunteleminen ja palautteen vastaanottaminen ovat tärkeitä sidosryhmätyön kulmakiviä.
  • Jäsenyhtiöt edellyttävät urakoitsijoidensa ja alihankkijoidensa noudattavan näitä vastuullisuussääntöjä.

Jatkuva parantaminen

Jäsenyhtiöt varautuvat riittävästi kouluttamaan henkilöstöään, parantamaan ammattitaitoaan ja motivaatiotaan niin, että jäsenyhtiöt voivat toimia näiden vastuullisuussääntöjen mukaan.

Jäsenyhtiöt harjoittavat tutkimusta ja kehitystä, joka tukee kaivosteollisuutta ja näiden vastuullisuussääntöjen tavoitteita.

Jäsenyhtiöt työskentelevät systemaattisesti jatkuvan parannuksen saavuttamiseksi. Tämän työn tavoitteet tarkastellaan ja muutetaan muuttuvien tarpeiden ja todettujen vaatimusten mukaisesti.

Vastuullisuussääntöjen tarkistaminen

Kaivosteollisuus ry:n hallitus tarkastelee näiden sääntöjen ajantasaisuutta vuosittain. Edellisen kerran säännöt on tarkistettu Kaivosteollisuus ry:n kevätkokouksessa 19.5.2021.