Puhtaampaa vettä enemmän kiertoon

vedenpuhdistamo Terrafame
Monet kaivokset kierrättävät jopa yli 90 prosenttia prosessivesistään. Tavoitteena on suljettu kierto.

Kaivoksissa käytetään vettä runsaasti esimerkiksi louhinnassa ja malmikiven jauhatuksessa.

Ala kehittää koko ajan uusia menetelmiä vesien käsittelyyn, mutta tavoitteena olevaan suljettuun kiertoon ei ole vielä päästy. Tästä syystä kaivoksen lähellä oleviin vesistöihin voi kulkeutua haitta-aineita, joiden vaikutuksista lähiseudun asukkaat kantavat huolta.

Haitta-aineita voi päästä vesistöön muun muassa puhdistetun jäteveden tai sulamisvesien mukana. Tästä voi seurata esimerkiksi vesien samentumista, happamoitumista ja suolaantumista.

Prosessivesistä kierrätetään jopa yli 90 prosenttia

Monissa kaivoksissa kierrätetään jopa yli 90 prosenttia prosessivesistä. Silti esimerkiksi puhdistetun jäteveden mukana vesistöön voi valua pieniä määriä haitallisia aineita kuten arseenia, kadmiumia ja mangaania.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan on kuitenkin harvinaista, että ympäristöperäinen altistuminen näille aineille johtuisi erityisesti kaivostoiminnasta. Esimerkiksi joidenkin alueiden pohjavesissä on luonnostaan arseenia korkeina pitoisuuksina.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa todetaan, että kaivosten kohonneista metallipitoisuuksista ei ole välitöntä haittaa eliöille kaivosten alapuolisissa vesistöissä. Tämä ei sulje pois pitkäaikaisten vaikutusten mahdollisuutta. Myös siitä syystä päästöjen jatkuva vähentäminen on tärkeää.

Tavoitteena vedenkulutuksen vähentäminen

THL:n mukaan viihtyvyyshaitat ovat useimmissa tapauksissa todennäköisempiä kuin haitta-aineista johtuvat suorat terveysvaikutukset. Esimerkiksi kaivosten yleisimmät haitalliset aineet, sulfaatit aiheuttavat lähinnä viihtyvyyshaittaa. Viihtyvyyshaitat ovat nekin kuitenkin tärkeitä kaivosten lähiympäristön ihmisten elämään vaikuttavia asioita, jotka vastuullinen kaivosyhtiö huomioi jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa.

Kaivosalan keskeinen tavoite on toimia yhteisymmärryksessä ympäristön asukkaiden ja sopusoinnussa luonnon kanssa.

Alalla on meneillään kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa lukuisia yhteistyöhankkeita, joissa pyritään vähentämään vedenkulutusta ja parantamaan vesienkäsittelyä. Kaivosten ja ympäristön tavoitteet ovat tässä asiassa yhteneväiset. Lue lisää.

Lisää aiheesta:

THL: Kaivokset vesistöjen kuormittajana 

Itä-Suomen Yliopisto: Kohonneista metallipitoisuuksista ei välitöntä haittaa eliöille kaivosten alapuolisissa vesistöissä