Luonnon monimuotoisuus

Kaivos vaikuttaa luontoon rajatulla alueella, minkä vuoksi alan kokonaisvaikutukset monimuotoisuuteen jäävät vähäisiksi.

Kaivosteollisuuden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on usein hyvin paikallinen ja rajautuu suureksi osaksi rajatulle alueelle, eli sinne missä kaivoksen toiminnot sijaitsevat.

Ennen kaivoksen perustamista toiminta-alueella ja sen vaikutusalueella arvioidaan ympäristövaikutukset (YVA-selvitys), missä selvitään mm. alueen kasvisto ja eläimistö. Mikäli alueelta löydetään suojeltuja lajeja, pyritään niiden esiintyminen turvaamaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, mahdollisuuksien mukaan kompensoidaan esiintymälle koitunut haitta. Kompensointi voi olla esimerkiksi kasvin siirtoistutus toiselle suotuiselle alueelle tai lisääntymisalueiden rakentamista vesieläimille. Kuvassa 1 on esitetty kaivostoimialan vaikutus luonnon monimuotoisuudelle yhdessä kasvihuonekaasupäästöjen kanssa.

Vaikutus biodiversiteettiin

Kaivostoiminta vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen tietysti myös alueelta lähtevien vesien ja ilmapäästöjen kautta. Myös tätä kautta koituvaa vaikutusta pyritään pienentämään kaikin mahdollisin tavoin, ja esimerkiksi vesien kierrätys on erittäin tehokasta. Sekä vesi- että ilmapäästöjen puhdistusteknologiat ovat kehittyneet merkittävästi ja myös lupamääräykset niitä koskien ovat kiristyneet. Nämä osaltaan varmistavat sen, että kaivostoiminnan vaikutukset ympäröivälle luonnolle ovat vähäiset.