Timothy Meinberg
Uutinen

Kaivosten ympäristönsuojelupäivät kokosivat yhteen viranomaisia ja alan toiminnanharjoittajia

Ympäristöministeriön, Kainuun ELY-keskuksen, Syken ja Kaivosteollisuus ry:n yhteistyössä koordinoimat Kaivosten ympäristönsuojelupäivät järjestettiin 24-25.5.2023 Helsingissä. Päivien aikana kuultiin esityksiä ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista, valmisteilla olevista oppaista ja ohjeistuksista sekä käytännöistä, joilla kaivostoiminnan ympäristönsuojelua voidaan kehittää.

Vuosittain järjestettävä seminaari kokosi jälleen yhteen sankan joukon viranomaisia, tutkijoita, konsultteja ja kaivosalan toiminnanharjoittajia keskustelemaan kaivosten ympäristönsuojelulle ajankohtaisista teemoista. Tilaisuus järjestettiin ympäristöministeriön Pankkisalissa, ja tilaisuuteen oli myös mahdollista osallistua etänä.

”Koemme tärkeänä koota asiantuntijat ja sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, miten ympäristönsuojelua voidaan kaivosalaa koskevia käytäntöjä kehittämällä edistää”, ympäristöministeriön ympäristöneuvos Saara Bäck avaa.

Soile Nieminen Kaivosten ympäristönsuojelupäivillä
Soile Nieminen Kaivosten ympäristönsuojelupäivillä

”Päivien tavoitteena oli tarjota ajankohtaistietoa valmisteilla olevista sääntelyuudistuksista sekä uusin tieto parhaista käytännöistä kaivostoiminnan koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa”, johtava ympäristöasiantuntija Soile Nieminen Kainuun ELY-keskuksesta kertoo.

Seminaarin ensimmäisen päivän aikana esiteltiin ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita sekä uusimpia ohjeistuksia ja oppaita kaivosten ympäristövaikutusten hallinnan kehittämiseksi. Esimerkiksi kaivannaisjätteitä ja kaivosten vakuuksia koskevaa ympäristösääntelyä tullaan täydentämään ja sääntelyä ympäristönsuojelua ohjaavista suunnitelmista ja niiden säännöllisestä tarkistamisesta uudistamaan. Lisäksi ajankohtaisina aiheina esiin nousivat erityisesti teollisuuspäästödirektiivin päivityksen tulevat vaikutukset kaivostoimintaan Suomessa ja sulkemissuunnitelmat osana kaivoksen toiminnan suunnittelua.

”Teollisuuspäästödirektiivin päivityksen myötä metallimalmikaivoksista ja osasta teollisuusmineraalikaivoksia tulee direktiivilaitoksia ja niitä koskevat lupamääräykset, kuten päästörajat tulevat perustumaan uusiin sektorille laadittaviin BAT-päätelmiin”, erityisasiantuntija Timo Jouttijärvi Sykestä toteaa.

Seminaarin toinen päivä alkoi valmisteilla olevien vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista käsittelevien lainsäädäntömuutosten esittelyllä, jonka jälkeen paneuduttiin hyviin käytäntöihin liittyen mallinnuksen hyödyntämiseen YVA- ja lupamenettelyissä sekä ilmastonmuutoksen huomioimisen tärkeyteen mallintamisessa. YVA- ja lupamenettelyn kannalta keskeisenä seikkana esille nousivat kaivannaisjätteiden ominaisuuksia ja paikallisia ympäristöolosuhteita koskevat moninaiset tietotarpeet sekä tiedonkeruun, ympäristötutkimusten ja erityyppisten mallinnusten vaiheittaisuus ja toisiinsa kytkeytyminen kaivoshankkeen vaikutusarvioinneissa ja teknisessä suunnittelussa.

”Mallinnuksen rooli vaikutusarvioinneissa on yleistynyt; päätöksenteon kannalta on tärkeää, että mallinnuksen virhelähteisiin ja epävarmuuden arviontiin sekä niiden kuvaamiseen kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomioita mallinnusten raportoinnissa", erikoistutkija Janne Juntunen Sykestä kiteyttää.

Tilaisuudessa kuultiin myös Geologian tutkimuskeskuksen havaintoja YVA- ja lupamenettelyihin liittyvistä lausunnoista ja siitä, miten YVA-ohjelmien ja -selostusten sekä lupahakemusten laatua voitaisiin parantaa. Lopuksi joukko osallistujia kokoontui työpajaan keskustelemaan kaivannaistoiminnan ympäristönsuojelua ohjaavista kaivannaisjätteen jätehuolto- ja sulkemissuunnitelmista. Avointa keskustelua suunnitelmien sisältövaatimuksista ja tarkkuustasosta sekä hyvistä käytännöistä niiden laadinnassa pidettiin tärkeänä.

”Toiminnanharjoittajille Kaivosten ympäristönsuojelupäivät tarjosivat jälleen laajan kattauksen ajankohtaista tietoa, joka auttaa ennakoimaan tulevaa toimintaympäristöä. Avoin dialogi ja yhteistyö kaivosalan toimijoiden sekä viranomaisten ja alan asiantuntijoiden välillä on korvaamatonta ympäristönsuojelutyön edistämisessä”, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela toteaa.