Kuva kukkakedosta
Tiedote

TSM Suomi vahvistamaan kaivosteollisuuden vastuullisuustyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkoston myötä käyttöön otetun Towards Sustainable Mining -standardin mukainen vastuullisuusjärjestelmä ja Suomessa kehitetty yhteiskuntavastuuraportointi ovat rakentaneet pohjan kaivosalan vastuullisuustyölle ja sen mittaamiselle. Kaivosalan vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu uuden TSM Suomi -kokonaisuuden alla.

Kaivosteollisuus kehittää alan vastuullisuustyötä ja kansainvälisen Towards Sustainable Mining (TSM) -standardin toimeenpanoa ja seurantaa Suomessa. Alan vuotuiset itsearvioinnit ja määräajoin toistuvat ulkopuoliset todentamiset sekä Kestävän kaivostoiminnan verkoston määrittelemiin indikaattoreihin perustuvat vastuullisuusraportit julkaistaan jatkossa TSM Suomi -kokonaisuuden alla.

Uudistuksen tavoitteena on tukea kaivoksia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja antaa työkaluja vastuullisuuden kehittämiseksi myös EU:n uusien yritysvastuualoitteiden näkökulmasta. Myös malminetsinnän ja kaivoshankkeiden vastuullisuusjärjestelmien kehittämistä jatketaan. Toimialan kattava raportointi on ainutlaatuista Suomessa ja laajemminkin EU:n alueella.

Raportit kootaan edelleen kaivosvastuu.fi-verkkosivuille. Sivustoa päivitetään, jotta raporttien täyttäminen olisi yrityksille mahdollisimman helppoa ja tulokset löytyisivät entistä saavutettavammassa muodossa. Vuosittainen raportointi tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden seurata toimialan vastuullisuustyön kehitystä ja motivoi yhtiöitä sitoutumaan jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Vuoden 2022 raportit julkaistaan syksyn 2023 aikana.

Lisäksi uutena kokonaisuutena vastuullisuustyötä laajennetaan huomioimaan myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistäminen työpaikoilla.
 

Paneeli osaksi vastuullisuustyön jatkokehittämistä ja sidosryhmäyhteistyötä

Keskeinen osa TSM-standardia on sen kansallista toimeenpanoa seuraavan paneelin kokoaminen. Kaivosteollisuus ry kokoaa TSM:n konseptin mukaisesti erillisen arviointiryhmän, joka auttaa järjestelmän kehittämisessä ja sidosryhmien näkökulmien esiin nostamisessa. Paneeliin on tarkoitus koota laajasti eri sidosryhmien edustajia, jotta yhteiskunnan eri ryhmien ja elinkeinojen edustajien näkökulmat tulevat kuulluiksi.

Paikallisesti kaivosten ja sidosryhmien välinen keskustelu jatkuu edelleen.
 

Kestävän kaivostoiminnan verkoston puitteissa on laadittu vahva pohja alan vastuullisuustyölle

Kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumina toiminut Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin vuonna 2014 Sitran tuella, ja se itsenäistyi kesällä 2015. Verkoston työ on luonut vankan pohjan kaivosten yhteiselle vastuullisuustyölle kehittämällä työkalut vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä dialogin lisäämiseksi kaivosten ja sidosryhmien välillä.  Erityisesti sidosryhmäyhteistyö on ollut ensisijaisen tärkeää toimialatasoisen vastuullisuustyön aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa.

TSM-standardin soveltaminen Suomeen oli merkittävä yhteinen ponnistus ja saavutettu tulos monin tavoin ansiokas. Verkoston työn painopiste siirtyi standardin jalkauttamiseen ja laaja sidosryhmäkeskustelu Verkoston hallituksessa hiipui sidosryhmien eroamisten kautta. Myös koronavuodet vaikuttivat Verkoston työhön. Kestävän kaivostoiminnan verkosto pohti vuoden vaihteessa 2022–2023 erilaisia jatkovaihtoehtoja. Lopputuloksena päädyttiin siihen, että Kaivosteollisuus ry ottaa järjestäjävastuun alan vastuullisuustyöstä. Seuraava askel on vahvistaa standardia ja muuttaa toimintatapaa vastaamaan TSM:n kansainvälistä mallia.

Yhteiskunnallisen vuoropuhelun ylläpitäminen kansallisella tasolla tarvitsee uusia aloitteita, ja Kaivosteollisuus etsiikin sidosryhmiensä kanssa tähän uusia ratkaisuja. Kestävän kaivostoiminnan verkoston rooli ja kokemukset noussevat keskusteluun osana hallitusohjelmassa mainittua mineraalistrategian rakentamista.

Kaivosteollisuudessa nähdään, että avoin vuorovaikutus kasvattaa toimialan ja sidosryhmien keskinäistä luottamusta ja pyrkii jatkamaan saavutettua dialogia. Aiheesta tullaan viestimään lisää syksyn aikana, kun vastuullisuuskokonaisuuden kehittämisessä on päästy eteenpäin.

 

TSM-logo